24.08.2019-06:57 HAI YANG DI ZHI BA HAO: entered in